Tingimused

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Kogume Teie isiklikuandmeid ning terviseandmeid seadusest tulenevalt tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Andmeid kasutatakse hambaravikaardi täitmiseks ning tervishoiuteenuse osutamiseks.

Töötleme isikuandmeid, kui:
 • satute Kose Hambaravi OÜ kliinikutesse– töötleme isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis;
 • Kui broneerite aja online broneerimissüsteemis;
 • Vastuvõtuaja broneerimisel telefonitsi või emaili teel;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist – kasutame patsiendi või patsiendi nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse kasu -kasutame isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja– avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie ettevõtte veebilehel või sotsiaalvõrgustikes;
 • kandideerite meile tööle– lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;

Lisaks võime kasutada Teie antud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1) et näha oma veebisaidi kasutajate rahvastikulist koosseisu ning oma tooteid ja teenuseid täiustada (see võib sisaldada isikuandmeid, nagu vanus ja sugu);

2) et kohandada meie veebisaidi ja selle sisu reklaamimist meie toodete-teenuste paremaks turustamiseks ning edendamiseks;

3) visiidiaja meeldetuletussõnumite – ning emailide saatmiseks;

4) parema ja kestvama tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil võib ettevõte saata patsientidele perioodilisi meeldetuletussõnumeid kui viimasest visiidist on möödas üle 1 aasta.

Teil on alati võimalus igast meie postitusest mis tahes ajal lahti öelda. Me ei müü, vaheta ega rendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu reklaamijad või telefonimüüjad. Me ei jaga Teie isikuandmeid teiste organisatsioonidega.

Klõpsuvoo andmed kodulehel

Tavaliselt ei ole Teil veebisaite külastades vaja meile öelda, kes Te olete, ega avaldada meile mis tahes isikuandmeid. Kui Te neid ise ei avalda, ei saa me kunagi teada, kes Te olete ja Te võite meie veebisaitidel anonüümselt suhelda.

Meie veebisaitide külastamisel salvestavad serverid automaatselt Teie harjumuste kohta põhiteavet, näiteks kasutatava veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem, külastuse kuupäev, kellaaeg ja kestus ning vaadatud lehed. See teave on anonüümne ega võimalda Teie isikut tuvastada, samuti ei kombineeri me seda teavet Teie isikut tuvastava teabega. Me kogume ja analüüsime kõnealust teavet selleks, et paremini mõista, kuidas külastajad meie kodulehte kasutavad.

Andmesubjektilt/Patsiendilt kogutakse järgmisi isikuandmeid –

 1. Eesnimi, perekonnanimi
 2. Isikukood
 3. Sünniaeg
 4. Elukoht
 5. Telefoninumber
 6. E-post
 7. Haigekassa kindlustatuse info – kas on olemas haigekassa kindlustatus või mitte. Kas on olemas proteesihüvitise summa, selle ulatus või mitte.
 8. Lisaks kogutakse patsientidelt andmeid nende tervisliku seisukorra, tarbitavate ravimite jms kohta, mis on oluline kvaliteetse ning patsiendi tervislikku seisundit arvestava teenuse osutamiseks.
 9. Lisaks kontrollib kasutusel olev Hambaravi tarkvara DENTAS (Dentas OÜ) ka perearsti nime ning olemasolu.
 10. Pildid patsiendi hammaskonnast kui selleks on antud andmesubjekti poolt õigused.

Vastavalt kogutud andmetele täidetakse ära patsiendi elektrooniline ravikaart ning vajadusel ka paberkandjal olev ravikaart. Ravikaarti täidetakse ning säilitatakse vastavalt Sotsiaalministri määrusele Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord. Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid lähtuvalt nende töökohustuste täitmiseks. Töötleme minimaalses ulatus andmeid, mis on vajalikud hambaravikaardi korrektseks täitmiseks ning parima võimaliku tervishoiuteenuse osutamiseks..

Andmeid töötlevad vastutava juriidilise isiku Kose Hambaravi OÜ volitatud töötlejad. Andmeid töödeldakse ainult Kose Hambaravi OÜ tegevuskohtades ning ettevõtte arvutites.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad salvestuvad ettevõtte elektroonilistesse postikastidesse. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul pool aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Turvakaamerad

Liivalaia 33 ning Narva mnt 26/Kreutzwaldi 1 Tallinn asuvates kliinikutes asuvad majas ning maja ümber turvakaamerad. Turvakaamerad on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks. Tegemist on hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Kaamerate kasutamisest teavitavad kaamera kujutisega sildid. Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab Kose Hambaravi OÜ selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult Kose Hambaravi OÜ ning Liivalaia 33 Radisson Blu hotell Olümpia turvatalituse töötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapoole või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme tema kohta kogunud. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Keeldume tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

Ka on õigus nõuda enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud ning seadusega kooskõlas.

Kasutamise ja avalikustamise teave

Me kasutame Teilt saadud isikuandmeid ainult selliseks otstarbeks, mis on nende kogumise eesmärgiga kooskõlas või sellega otseselt seotud.

Teabe kvaliteet ja turvalisus

Kõiki isikuandmeid, mis Te meile annate, talletatakse ja hoitakse turvalisuse parimate tavade standardite järgi. Me kasutame asjakohaseid tehnika-, haldus- ja füüsilisi toiminguid, et kaitsta Teie isikuandmeid volitamata avalikustamise, kaotsimineku, väärkasutuse, muutmise või hävitamise eest. Me lubame isikuandmetele ligi pääseda ainult volitatud isikutel, kelle vajadus on kooskõlas teabe kogumise eesmärgiga. Volitatud isikud on kohustatud käsitlema Teie isikuandmeid konfidentsiaalsena.

Parandused

Me vaatame oma andmed korrapäraselt üle. Selle toimingu osana võime paluda Teil kinnitada oma isikuandmete õigsust. Kui Teie isikuandmed peaksid muutuma, teatage meile sellest alati, et me saaksime neid võimalikult kiiresti uuendada.

Isikuandmetega seotud rikkumised

Isikuandmetega seotud rikkumiste korral lähtuvad Kose Hambaravi OÜ töötajad Isikuandmete kaitse Üldmääruse artiklitest 33 ning 34.

Kolmandatest isikutest teenusepakkujad

Meie veebisaidil on lingid, mis viivad kolmandate isikute veebisaitidele. Me ei vastuta nende veebisaitide privaatsuspõhimõtete ega sisu eest. Me soovitame Teil nende veebisaitide privaatsuspõhimõtteid ja kasutustingimusi lugeda ning mõista, enne kui avaldate neile ükskõik mis andmed.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda Kose Hambaravi andmekaitse spetsialisti Kadri Miguri poole telefonil +372 5093547 või e-posti aadressil andmekaitse@kosehambaravi.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Kose Hambaravi OÜ andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Teeme kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Visiidile tulles ning aega broneerides eeldame, et olete nendega tutvunud ning nõustunud. Lisaks küsime nõusolekut Terviseküsitluse ankeedi täitmisel. Nõusoleku mitte andmise korral on töötajal õigus tervishoiuteenuse osutamisest keelduda.